Naziv

Leć d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

Sjedište

Obala Juričev Ive Cota 9, HR-22211 Vodice

OIB

OIB: 79331181937

Pravni oblik

Društvo s ograničenom odgovornošću
Komunalno poduzeće ustrojeno odlukom o ustrojstvu i usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima, donesene na Općinskom vijeću Općine Vodice 29. prosinca 1995.g.

Pravni odnosi

Temeljni akt: DRUŠTVENI UGOVOR O OSNIVANJU  LEĆ d.o.o. 

Odlukom članova Društva,  Grada Vodice i Općine Tribunj, od 08. svibnja 2018.  godine izmijenjena je Izjava o osnivanju iz 2016. godine  i u cijelosti je zamijenjena novim aktom - Društvenim ugovorom o osnivanju LEĆ d.o.o., poslovni broj: OU-52/18-2

Članovi Društva

1. Grad Vodice, Ive Čaće 8; OIB: 74633363090 

2. Općina Tribunj, Zamalin 22; OIB: 49029215165

Uprava

Stanko Birin, zastupa i predstavlja Društvo pojedinačno i samostalno

Organi društva

SKUPŠTINA DRUŠTVA:
Skupština društva LEĆ d.o.o. je organ u kojem članovi Društva donose odgovarajuće odluke, na koje su ovlašteni zakonom i Društvenim ugovorom.  

Grad Vodice na skupštini Društva predstavlja gradonačelnik kao njegov zakonski zastupnik.

Općinu Tribunj na skupštini Društva predstavlja općinski načelnik kao njen zakonski zastupnik.

Djelatnost

Glavna djelatnost tvrtke je skupljanje i odvoz neopasnog otpada (3811)

Predmet poslovanja - djelatnosti
 • održavanje čistoće
 • odlaganje komunalnog otpada
 • održavanje javnih površina
 • tržnica na malo
 • uzgoj usjeva vrtnog i ukrasnog bilja
 • iznajmljivanje vlastitih nekretnina
 • skupljanje otpada za potrebe drugih
 • prijevoz otpada za potrebe drugih
 • posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • skupljanje, oporabe i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), 
 • odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • uvoz otpada
 • izvoz otpada
 • upravljanje i održavanje plaža
 • upravljanje grobljem
 • održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
 • obavljanje pogrebnih poslova
 • djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora  za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.
Certifikati

Leć d.o.o. od 2012.g. posjeduje Certifikaciju prema ISO 9001:2008 normi

Temeljni kapital

4.088.700,00 Kn

Ulozi

Temeljni kapital sastoji se od 2 uloga temeljem kojih su preuzeti i poslovni udjeli istih nominalnih iznosa:

3.561.200,00 kuna drži član društva Grad Vodice

   527.500,00 kuna drži član društva Općina Tribunj

Računi

HR3924920081100053635 Imex banka d.d.
HR2423600001101468694 Zagrebačka banka d.d.
HR7723900011199008307 Hrvatska poštanska banka 

Vizija
 • - Pružanje visokokvalitetne usluge svim korisnicima usluga Društva (građanima te pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost)
 •   za poslove koje su Društvu povjerili Grad Vodice i Općina Tribunj
 • - Kontinuirana briga za zaposlene, uz osiguranje materijalnih prava, zdravlja i zaštite na radu
 • - Zaštita i očuvanje (održivost) okoliša

 Vizija rada Društva, kao i dosadašnjih godina, zasniva se na načelima pružanja najbolje usluge svojim korisnicima (građanima te pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost) za poslove koje su nam povjerili Grad Vodice i Općina Tribunj te na kontinuiranoj brizi za zaposlene.

Prilikom obavljanja povjerenih poslova posebna pažnja posvetiti će se zaštiti okoliša i kvaliteti i zaštiti materijalnih prava radnika.

Rad Društva bit će usmjeren prema boljoj komunalnoj usluzi koja je u domeni rada Društva za svoje korisnike, na način da se stalnim praćenjem Zakona teži boljoj zaštiti okoliša, da se usluga prikupljanja otpada organizira po najboljim primjerima i standardima koje ovog trenutka Društvo može pružiti, istovremeno vodeći računa o racionalnom poslovanju.  Društvo mora voditi brigu o stalnom povećanju zadovoljstva svojih korisnika i unapređenju postupanja s komunalnim otpadom. Poslove koje radi za Grad, također, treba obavljati prema planovima i u okvirima planiranih sredstava Proračuna Grada Vodica.

Briga za zaposlene će i nadalje biti usmjerena na osiguravanju materijalnih prava, osiguravanju zdravlja i zaštite na radu.

Misija
 • - Osiguranje učinkovitog pružanja usluga u svim djelatnostima kojima se Društvo bavi
 • - Biti moderno i efikasno komunalno Društvo, adekvatno tehnički i tehnološki opremljeno
 • - Pružanje usluga za korisnike, zasnovanih na održivom gospodarenju
 • - Stalno povećanje kvalitete rada i materijalnih prava zaposlenika
MJERE
Mjere društva Leć d.o.o. su one mjere koje bi trebale dati doprinos ostvarenju Vizije, Misije i strateških prioriteta Društva.
 • smanjenje godišnje količine odloženog komunalnog otpada iz kućanstva,
 • povećanje količina odvojeno prikupljenog otpada iz kućanstva,
 • evidencija i naplata prikupljanja miješanog komunalnog otpada vrši se prema količini,
 • uvođenje selektivnog prikupljanje bio otpada,
 • podjela kućnih kompostera za građane,
 • unaprjeđenje i povećanje sortiranja i prešanja reciklabilnog otpada (papir, karton, PHD folija, plastična ambalaža),
 • kontinuirano ulaganje u opremu i nove tehnologije,
 • kontinuirano ulaganje u obrazovanje i osposobljavanje sadašnjih zaposlenika te dodatno zapošljavanje stručnih kadrova,
 • nastavak provedbe edukativno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, zajedno sa jedinicama lokalne samouprave,
 • nastavak provedbe projekata „Očuvaj okoliš“, „Jadran bez plastike“, „Napravi hlad za svoj grad“,
 • povećanje broja javnih površina koje se održavaju i čiste, isključivo prema potrebama  jedinica lokalne samouprave,
 • § povećanje broja zelenih površina koje se održavaju, isključivo prema potrebama jedinica lokalne samouprave,
 • § nabava novih vozila i opreme,
 • § usklađivanje plaća s odlukama Vlade RH o iznosu minimalne plaće, te povećanje osnovice plaće da bi se smanjio utjecaj inflacije.
Planovi i programi rada
Financijska izvješća
Sjednice Skupštine Društva
Izvješća o provedbi ZPPI
Službenik za informiranje

Danijela Martinović

Kontakt: 022/443-787

pravna_sluzba@lec.hr

Povjerljiva osoba

Mirjana Skelin

Kontakt: 022/443-787

skelin@lec.hr

Povjerenik za etiku

Marija Sladoljev Jolić

Kontakt: 022/443-787

mare@lec.hr

Opći akti
Pravo na pristup informacijama 

Naknada za pristup informacijama

 LEĆ d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama. Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

1.preslik jedne stranice veličine A4 – 0,03 eur

2.preslik jedne stranice veličine A3 – 0,07 eur

3.preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0,13 eur

4.preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0,21 eur

5.elektronički zapis na jednom CD-u – 0,53 eur

6.elektronički zapis na jednom DVD-u – 0,80 eur

7.elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 27,87 eur za 64 GB, 19,91 eur za 32 GB, 15,93 eur za 16 GB, 6,64 eur za 8 GB, 3,98 eur za 4 GB.

8.pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,11 eur

9.pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13 eur

Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. LEĆ d.o.o. izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Zaštita osobnih podataka