Donacije  - LEĆ d.o.o. od 2016. godine  ne objavljuje javni natječaj za dodjelu sredstava sukladno čl.55. st.2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, te se sredstva na ime donacija ne odobravaju i ne isplaćuju.