Odvojeno sakupljanje otpada i recikliranje osnove su modernog upravljanja otpadom jer na taj način štedimo prirodne resurse, smanjujemo gomilanje otpada na odlagalištima i štitimo okoliš.

Sudjelujte i sami u prelasku na sustav kružnog gospodarstva, u kojem se iskoristivi resursi zadržavaju u gospodarstvu nakon kraja uporabnog vijeka kako bi se u cijelosti ili djelomično ponovno upotrijebili. Zaštita okoliša i prirode je presudna za budući održivi napredak.

Nadamo se da ćemo vas ovom brošurom potaknuti da povećate stopu odvojenog komunalnog otpada, jer ćete time utjecati na smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta. I vama i nama bit će zadovoljstvo ako vam ova brošura pomogne usvojiti nove navike kod gospodarenja otpadom. Malom promjenom vlastitog ponašanja možete značajno utjecati na smanjenje količine otpada na odlagalištima.