Na području grada Vodica i Općine Tribunj uslugu odvojenog prikupljanja i prijevoza krupnog (glomaznog) otpada vrši komunalna tvrtka LEĆ d.o.o. , sukladno Pravilniku o sakupljanju krupnog (glomaznog) otpada na zahtjev korisnika. Prema uvjetima utvrđenim Pravilnikom korisnik usluge tijekom kalendarske godine ostvaruje pravo, bez plaćanja naknade, na dva odvoza krupnog (glomaznog) otpada u maksimalnoj zapremini od 2 m3 po jednom odvozu. Korisnik svoje pravo može ostvariti i kroz jedan odvoz tijekom kalendarske godine u maksimalnoj zapremini od 4 m3 po tom odvozu.

Potreba odvoza krupnog (glomaznog) otpada prijavljuje se telefonskim putem u sjedište LEĆ d.o.o. na broj 022/ 443-787 ili putem e-mail adrese pravna_sluzba@lec.hr ili putem zahtjeva za odvozom, a LEĆ d.o.o. je nakon utvrđivanja prava na odvoz, obvezan uslugu i izvršiti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prijave.

Korisnik usluge smije predati isključivo otpad koji se prema vrsti predmeta i tvari smatra krupnim (glomaznim) otpadom, sukladno Naputku o glomaznom otpadu ("Narodne novine“ broj: 79/15).