Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br 94/13, 73/17) i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom ("Narodne novine" br 50/17) LEĆ d.o.o., davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada,  objavljuje Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Vodica.

Odluka je objavljena u Službenom glasniku Grada Vodica (SGGV 10/17) 21. prosinca 2017. godine.

Sukladno čl. 73. Odluke Pravilnik o općim uvjetima isporuke komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada,  od 31. prosinca 2012. godine te Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada, od 17. prosinca 2004. godine, vrijede do 31. listopada 2018. godine.


Pravilnikom o općim uvjetima isporuke komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada uređuju se međusobni odnosi između isporučitelja usluge - tvrtke LEĆ d.o.o., Obala Juričev Ive Cote 9., Vodice i korisnika usluge na području grada Vodica,  te na području drugih općina gdje isporučitelj obavlja predmetnu komunalnu uslugu.

Korisnici komunalne usluge su pravne i fizičke osobe, vlasnici ili korisnici nekretnina na području na kojem isporučitelj obavlja uslugu.

Komunalna usluga obuhvaća sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, glomaznog otpada i korisnog otpada.

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih i prometnih površina, te otpad koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima ako je po svojim svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, sukladno odredbama Zakona o otpadu ("Narodne novine" br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09).

Glomazni otpad je otpad iz kućanstva, ustanova ili gospodarstva, a sastoji se od kućanskih aparata, pokućstva, većih električnih aparata i sličnih proizvoda koji ne služe svojoj svrsi i postaju otpadnim materijalom.

Korisni otpad je otpad čija se vrijedna svojstva mogu ponovo upotrijebiti, a čine ga papir i karton, staklo,  plastika, metal i ostali iskoristivi materijali.

Korisnik je obvezan koristiti usluge isporučitelja na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom o općim uvjetima isporuke komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada i Odlukom o komunalnom redu Grada Vodica, te odlukama o komunalnom redu drugih općina gdje isporučitelj obavlja predmetnu komunalnu uslugu.

Korisnik je obvezan isporučitelju podnijeti obavijest o početku korištenja komunalne usluge u roku od 8 (osam) dana od početka korištenja ili stjecanja vlasništva stana ili poslovnog prostora na području gdje se isporučuje komunalna usluga, kao i dati točne i potpune podatke potrebne za obračun računa za korištenje usluge.