LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave usluge  zdravstvenog osiguranja (CPV-66512200-4), u svemu prema natječajnoj dokumentaciji