Temeljem upita gospodarskog subjekta, LEĆ d.o.o. daje slijedeće pojašnjenje DON-a:
"Sukladno članku 15. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave sve dokumente koje Naručitelj zahtjeva ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici, čime se smatra i neovjereni ispis elektroničke isprave, a od odabranog ponuditelja se može tražiti dostava izvornika na uvid."