LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (CPV-66512210-7), u svemu prema natječajnoj dokumentaciji.