LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave pogrebnih potrepština (CPV-39296000-3), u svemu prema natječajnoj dokumentaciji. Troškovnik se nalazi u prilogu Poziva.