Temeljem Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom i Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, davatelj javne usluge, LEĆ d.o.o., dostavlja korisnicima obavijest o rasporedu odvoza za 2021. godinu