Temeljem upita zainteresiranog gospodarskog subjekta, LEĆ d.o.o. objavljuje pojašnjenje DON-a za nabavu posuda za miješani komunalni otpad:
Radi pravednijeg tržišnog natjecanja, kako bi se onemogućilo pogodovanje određenom proizvođaču, a većem broju ponuditelja omogućilo sudjelovanje u ovom postupku nabave, naručitelj je u dokumentaciji o nabavi odredio uvjete jednakovrijednosti (točka 2.5. Dokumentacije-Kriteriji za ocijenu jednakovrijednosti predmeta nabave), te kriterije za odabir gospodarskog subjekta (točka 3.1.Dokumentacije), pa naručitelj ne prihvaća tražene izmjene u tehničkim karakteristikama jer ukoliko se dokaže jednakovrijednost prema uvjetima iz dokumentacije, na način da je ponuda usporediva, ista neće biti odbijena.

2.5.          Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave

Ako se nudi jednakovrijedan proizvod, u za to predviđeno mjesto, ponuditelj je u obvezi upisati proizvođača ponuđene opreme i dokazati sukladnost traženoj specifikaciji. Ako to nije navedeno u tekstu opisa, smatrat će se da je ponuditelj ponudio izvorno opisanu stavku. Ukoliko ugradnja takvog materijala ili proizvoda uvjetuje neke izmjene i prilagodbe tada to mora biti uključeno u ponuđenu cijenu.  Ako je riječ o jednakovrijednoj opremi, ponuditelj je dužan zadovoljiti propisane kriterije za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave, odnosno dokazati da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve određene tehničkim specifikacijama.

 Mjerodavni kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti su: Za sve stavke u kojima se traži ili navodi marka, patent, tip ili određeno podrijetlo ponuditelj može ponuditi ''ili jednakovrijedno'' traženom ili navedenom. Ako ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod, u obvezi je navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi, te ako se to traži, i ostale podatke koji se odnose na taj proizvod. Ovisno o proizvodu, kao dokaz jednakovrijednosti, ponuditelj mora dostaviti tehničku dokumentaciju proizvodu iz koje je moguća i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti (tehničke karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnosti i sl.). Za sve certifikate i norme navedene u Obrascu (Tabela 1., Tabela 2., Tabela 3. i Tabela 4. – tehničke karakteristike posuda volumena 80, 120, 240 i 1100 litara) primjenjuje se princip jednakovrijednosti uz navođenje što obuhvaća ta norma (norma obuhvaća određeni popis karakteristika) odnosno što Isporučitelj robe dokazuje tom normom. Certifikat mora biti izdan od nadležnog tijela koje je ovlašteno za testiranje posuda.

3.1.           Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) (izvadak iz kriterija)

- Originalna prospektna dokumentacija (kataloški materijal ili sl.) ponuđenih posuda za otpad volumena 80, 120, 240 i 1100  litara na hrvatskom jeziku, s fotografijom posuda (80, 120, 240 i 1100 litara) i tehničkim podacima. Gospodarski subjekt je obvezan u ponudi dostaviti dokumentaciju u kojoj je naveden kompletan opis ponuđenih posuda za otpad volumena 80, 120, 240 i 1100 litara. Opis može biti sastavljen od strane Ponuditelja ili proizvođača (ili generalnog zastupnika i uvoznika ili distributera proizvođača) posuda za otpad. Iz opisa mora biti vidljivo da ponuđene posude za otpad udovoljavaju uvjetima iz Troškovnika (tehničke karakteristike posuda za otpad) iz priloga ove Dokumentacije o nabavi. Opis mora sadržavati fotografije ponuđenih posuda za otpad 80, 120, 240 i 1100 litara.

- Izjavom proizvođača posuda za otpad volumena 80, 120, 240 i 1100 litara ili generalnog zastupnika i uvoznika, ili distributera proizvođača predmetne robe da je Ponuditelj ovlašten za prodaju ponuđenih posuda za otpad. Izjava treba biti potpisana po ovlaštenoj osobi i ovjerena službenim pečatom.