LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave LDPE vreća s tiskom, prema Troškovniku u prilogu. Sve stavke Troškovnika moraju biti ispunjene, Troškovnik mora biti ovjeren pečatom i potpisom.

Adresa dostave ponuda: pravna_sluzba@lec.hr         Rok za dostavu ponuda: 7.12.2023. godine, u 11,00 sati