LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave koševa za otpatke, u svemu prema natječajnoj dokumentaciji