LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave spremnika i koševa za otpad, u svemu prema natječajnoj dokumentaciji