Leć d.o.o. objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge popravka i održavanja - elektr. nadogradnje. Krajnji rok za dostavu ponuda je 29. rujna 2023. godine u 11:00 sati. Ponude pristigle nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda neće se razmatrati, te će se  zabilježiti da su zaprimljene van roka. Kriterij odabira je ekonomski najpovoljnija ponuda.