LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave auto-guma za kamione (CPV-34352100-0), u svemu prema natječajnoj dokumentaciji.