LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave auto guma za kamione (CPV-34352100-0), u svemu prema natječajnoj dokumentaciji