LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u postupku nabave sigurnosne opreme (CPV-35113000-9), u svemu prema natječajnoj dokumentaciji