Naručitelj LEĆ d.o.o. mijenja troškovnik u postupku jednostavne nabave ručnog prijenosnog računala sa softver licencom, ev: JN 35/21.   Sve izmjene i dopune označene su crvenom bojom.