Na temelju točke IIc-članka 12. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti LEĆ d.o.o. objavljuje poziv za dostavu ponuda s ciljem sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom – najpovoljnijim Ponuditeljem za nabavu usluge osiguranja, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

Temeljem „Antikorupcijskog programa LEĆ d.o.o. 2015 – 2016“,  sukladno točki 1.5. Akcijskog plana za provođenje antikorupcijskog programa, od ponuditelja u ovom postupku nabave ne traži se Izjava o integritetu, ali se očekuje  slijedeće:

(a) korektnost u postupku nabave;

(b) izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja kao što je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprimjerene prednosti koja može utjecati na postupak nekog zaposlenika)

Rok za dostavu ponuda je 22.12.2016. godine u 12,00 sati.